Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika

Każdy właściciel przedsiębiorstwa zatrudniający młodocianego pracownika ma możliwość zgłoszenia się komend Ochotniczych Hufców Pracy w celu ubiegania się o refundację. Aby to zrobić musi wypełnić specjalny wniosek. Jeżeli zostanie ono przyjęte pracodawca otrzyma refundację wynagrodzenia i składek za młodocianych. Spowodowane jest to wejściem w życie nowym przepisów, które zezwalają Ochotniczym Hufcom Pracy zatrudnioną młodocianych pracowników do tego otrzymać refundację dzięki Funduszowi Pracy. Co ciekawe nie muszą one składać żadnych wniosków ponieważ to one mają w kompetencjach przyznawanie refundacji. O refundacje może zgłaszać się każdy pracodawca, który spełnia określone warunki. Musi on zatrudniać w swoim przedsiębiorstwie pracowników znajdujących się w określonym wieku w określonych zawodach. Wykaz takich zawodów jest tworzony przez marszałka województwa, który konsultuje swój wybór z wojewódzką radą zatrudnienia. Wykaz tego rodzaju zawodów można odnaleźć na stronie internetowej wojewódzkich urzędów pracy. Refundacje dostaje się na podstawie podpisanej umowy między OHP a firmą.

Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Większe możliwości policji Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Zmiany dotyczące gmin Zmiany w kodeksie wyborczym Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Przepisy ograniczające obecność reklam Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków